بررسی فضاهای مورد نیاز برای سالن تئاتر
ورودی :
باید طوری باشد که ازتجمع افراد پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی بلیط تهیه نمایند ووارد سالن شوند.از لحاظ ابعادی
۱ متر / در هر متر مربع حداکثر ۶ نفر میتواند قراربگیرند.حال اگر افراد به صورت خطی قرار بگیرند )صف( هر ۴ نفر ۷۸
بصورت طولی فضا نیاز داریم پس نتیجه میگیریم اگر افراد بخواهند وارد سالن شوند بهتر است آنها را بصورت خطی سازماندهی
کنیم.
سالن انتظار )سرسرا( :
بعد از ورودی فضای سالن انتظار )سرسرا(را داریم.اگر سالن تئاتر ما ۰۲۲ نفر گنجایش دارد حال به ازای ۶ نفر ۱ متر مربع و به
ازای ۰۲۲ نفر ۴۴ متر مربع فضا احتیاج داریم البته این در صورتی هست که افراد متراکم قرار گرفته باشند به همین منظور ما ابعاد
فوق را در ۴ضرب کرده و به ۱۲۰ متر مربع تبدیل میکنیم تا افراد به اندازه ی ۰ نفر فضا ی آزاد داشته باشند .
کافی شاپ )(coffee break :
عنصر بعدی که در فضای سرسرا قرار می گیرد ۰ متر مربع فضا احتیاج / کافی شاپ است. برای این فضا برای هر میز ۴ نفره ۸۶
داریم حال اگر درهر سانس اجرا ۰۲ نفر بخواهند از کافی شاپ استفاده کنند ما احتیاج به ۱۰ میز ۴ نفره ۳۴ متر / داریم یعنی ۰۴
مربع فضا میخواهیم. در کنار آن ۱۰ متر مربع فضای آشپزخانه ومحل فروش می خواهیم .
سرویس های بهداشتی
فضای دیگر در سرسرا سرویس های بهداشتی است و از آنجا که جزفضاهای درجه ۴ می باشد نباید در دید کامل باشد البته باید جایی
۰۳ متر مربع برای ۷ توالت و دستشوییاحتیاج است / باشد که به راحتی دردسترس باشد زیرا جز فضاهای خدماتی است ۱۱ .
سالن اجرا :
در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت های صمعی و بصری بستگی دارد که شاخص آنها نوع
تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح خط دید آکوستیک تراکم رفت و آمد و نیز اندازه و شکل سکو / صحنه – – است.
– طول ردیف : حداکثر ۱۶ صندلی به ازای هر راهرو . اگر برای هر ۴ ۴ راهرو یک درخروجی جانبی به عرض ۱ m در نظر گرفته
شود به ازای هر راهرو ۰۰ صندلی مجازاست.برای هر تماشاچی نشسته بایدمساحتی برابر با حداقل ۲٫۰ متر مربع در نظرگرفت.
این عدد بر گرفته از عرض صندلی ضرب در اصله ی ردیف )حداقل ۲٫۴۰ مترمربع برای هر صندلی( به علاوه ی یک حداقل
اضافه ی ۲٫۳ متر ضرب در ۲٫۰ متر یعنی حدودا ۲٫۲۰ مترمربع برای هر صندلی است.
حجم فضا: این حجم بر اساس شرایط آکوستیکی به ترتیب زیراست :تئاترها حدودا ۴ ۰ متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود۸-۶مترمکعب.به دلیل تهویه ی هوا حجم نباید کمتر از این باشد.