ضوابط و معیار های طراحی سالن همایش ،سینماو آمفی تئاتر
طراحی سالن تئاتر مستلزم درک روابط پیچیده ای است که می توان آن را با برسی تاریخ ۰۰۲۲ ساله پیشرفت تئاتر به دست
آوررد.گرایش های ساخت و ساز سالن تئاتر در شرایط جاری : ۱ حفظ و احیا و مدرن کردن تئاتر های پیشین قرن نوزدهم و اواسط قرن بیستم –
۲ ساختمانهای جدید با مشخصه های فضای باز )آزمایشی( و بعد تبدیل آنها به فضای پیشرفته تر –
تاریخچه ی تئاتر :
تئاتر Marcellus اولین تئاتر روم که به طور کامل از سنگ ساخته شده.اولین ساختمان تئاتر رنسانس سالن تئاتر فرانسیس در پاریس بوده.