نسبت های قسمت تماشاگران :
۱ – دید مطلوب بدون حرکت اما با حرکت جزیی چشم به مقدار حدود ۴۲ درجه
۲ – دید مطلوب با حرکت جسیی سر و حرکت جسیی چشم به مقدار حدود ۰۶ درجه
۳ – حداکثر زاویه ی ادراک بدون حرکت سر حدودا ۱۱۶ درجه
۴ – به حرکت کامل سر و شانه ها میدان درک ۴۶۲ درجه نیز امکان پزیر است . ۵ – برای تئاتر ۰۴ متر ) حداکثر فاصله ای که هنوز هم می توان صورت ها را باز شناخت( –
۶ – برای اپرا ۴۰ متر ) حرکت های دارای اهمیت هنوز هم قابل شناختن است( –
فضاهای خدماتی پشت سن :
۱ – اتاق تعویض لباس : یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود که این فضا به عنوان
یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود
مقدار فضای لازم برای هر نفر ۰ متر مربع وبرای ۶ نفربا ۷ کمد ۴۰ متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس است ۰٫۸
متر مربع میباشد . ۲ اتاق گریم: این فضا باید با سن در رابطه ی مستقیم عاری از صدا و دارای نور کافی باشد .محیطی که یک گریمور نیاز دارد تا –
۰ متر مربع میباشد که با این حساب ما برای / بتواند به راحتی اطراف بازیگرحرکت کند و تمام کار خود را زیر نظر داشته باشد ۰۷
۶ متر مربع فضا می خواهیم . همچنین وجود سرویس دستشویی در این فضا ضروری / کار ۴ گریمور به طور هم زمان کنار هم ۸۰
می باشد . ۴ – اتاق نور و صدا : این فضا که بین نور پرداز و صدا بردار مشترک است باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در
جا نمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار می دهندهمانند اتاق آپارات در سینما . حداقل فضا برای نور پرداز با
دستگاه پرژکتور و ۴ نورانداز ۶ متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ضبط صدا ۰ متر مربع می باشدهمچنین پلکان های
ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی ۱۰ مترمربع الزامیست . -۴ اتاق کارگردان : که در کنار سن قرا می گیرد تا کارگردان درهنگام اجرا بطور مستقیم به نحوی که دیده نشود با سن در ارتباط
باشد. ابعاد آن ۳ مترمربع می باشد . ۰ اتاق گروه موسیقی: یکی از بخش های مهم یک کار تئاتر اجرای ملودیهای منظم در سکانسهای مختلف است. به همین منظور –
بهتر است کار گروه موسیقی همراه با تئاتر پیش رود برای همین ما فضایی را برای گروه موسیقی در نظر می گیریم. فضای گروه
موسیقی باید بصورتی چیدمان شود که سرپرست تمام گروه را زیر نظر داشته باشد و همچنین در قسمت کم صدا قرار گیرد و حتما
یک فضا برای نگهداری ساز به ابعاد ۴متر مربع داشته باشد. ابعاد مناسب برای گروه موسیقی ۱۶ متر مربع است .
۶ اتاق استراحت گروه: فضای که گروه قبل از اجرا آنجا تمرکز و بعد از اجرا آنجا استراحت میکند. فضای کافی برای ۷ کاناپه و –
میز ۶ متر مربع است پس برای یک گروه ۱۶ نفره ما ۴۲ متر مربع فضا می خواهیم . -۸ اتاق مطالعه : قسمتی که گروه در آن استقرار می یابدو ضمن خواندن سناریو باهم شروع به تمرین کار هم می کنند. مقدار فضای
۴۱ متر مربع است / کافی برای مطالعه ی ۰۲ نفر ۷۸ . -۷ اتاق مصاحبه: فضای لازم ۱۶٫۰ است که شامل یک میز و ۱۲ صندلی است . ۳ دیواره آتش:همان چیزی که تمامی سالن های استاندارد تئاتر دردنیا و از جمله تالار وحدت دارند. این دیواره ی آهنین از واجبات –
قطعی است تا درمواقع اضطراری و خطر و هنگام تعطیلی مثل پرده پائین بیاید و حائل وحد فاصلی باشد مابین سن اجرا و محوطه
تماشاگران. اگر چنانچه حریقی رخ دهد این دیواره باعث مسدود شدن راه نفوذ و گسترش آتش سرکش می شود وتماشاگران فرصت
خروج خواهند یافت.
قسمت اداری سالن :
۱ – اتاق رییس: این اتاق ازلحاظ استراتژیک باید در بهترین نقطه قرار گیرد. معمولا این فضا با اتاق جلسات ترکیب می شود که
ابعاد مورد نظر برای ما ۴۰ متر مربع است که میز جلسات هم یکی از الگو های این اتاق است . ۲ – بخش حسابداری: ۱۶ متر مربع برای خود اتاق و یک فضای ۰ متر مربع برای بایگانی و یک فضای ۱۶ مترمربع برای مرکز
کامپیوتر نیاز است . ۳ – ۱۶ متر مربع برای اتاق بایگانی آرشیو که ۱۰ فایل را در خودش جا می دهد و ۳ مترمربع اتاق برای مسئول / اتاق آرشیو: ۰
اتاق آرشیو و ۰۲ متر مربع هم برای مرکز اسناد سالن نیازاست.
بخش خدماتی :
۱ – موتورخانه:این قسمت باید در جایی باشد که بتواند به همه ی سالن سرویس دهد. ابعاد مورد نظر برای سالن ما ۰۲ متر مربع
است . ۲ – انبار مرکزی: به دلیل این که معمولا هر بخش یک انبار دارد ما فضای بزرگی را برای انبار مرکزی نمیخواهیم مقدار ابعاد لازم
۰۰ متر مربع است . ۳ – پارکینگ:فضای لازم برای پارکینگ ۸۰۲ متر مربع برای ۴۰ خودرو سبک در ضمن اگر در زیر ساختمان قرار گرفت فضای
رمپ وتهویه مناسب هم در جدول محاسبه قرار می گیرد
ساختار عمومی فضاهای نمایشی
ساختار عمومی فضاهای نمایشی می باید براساس سلسله مراتبی از فضاهای عمومی )مانند کارگاههای تولید نمایش و فضای
کارمندان( استوار گردد و نحوۀ دسترسی به مجموعه فضای نمایشی و تردد در فضای داخلی آن با توجه به حریم محدوده فضایی
بخشهای مختلف آن انجام گیرد . ساختار فضایی اینگونه ساختمانها را با توجه به اصول هدایت کننده فوق می توان به دو عرصۀ بیرونی و درونی تقسیم نمود . الف( عرصه بیرونی فضای نمایشی: این عرصه به طور کلی در ارتباط مستقیم با تماشاگران است . ب( عرصه درونی فضای نمایشی: این عرصه شامل کلیۀ فضاهایی است که مربوط به امور نمایشی و اداری می شوند و از این رو
با کارکنان و بازیگران ارتباط مستقیم دارند . شکل و انواع مختلف صحنه نمایش
الف( تئاترهای دارای ایوانی که اینگونه تئاترها امکان نمایش فیلم را نیز دارند . ب( تئاترهای دارای صحنه میدانی که صحنه از هر سو با تماشاچیان احاطه شده در اینگونه تئاترها حداکثر عمق میدان تماشاگران ۶
تا ۸ ردیف است و در صورتی که جایگاه در یک سطح باشد حداکثر تماشاگر از ۴۲۲ الی ۴۲۲ نفر بیشتر نخواهد بود . ج( تئاترهای دارای صحنۀ هلالی یا صحنۀ آزاد جلو آمده. در این تئاترها صحنه به قلب جایگاه تماشاگران کشیده شده و ورودیها
معمولا ا در پشت صحنه و یا در داخل جایگاه تماشاگران قرار دارند . د( نوع دیگر از تئاتر که ترکیبی از موارد بالاست در دوران معاصر مورد توجه طراحان بوده است. این نوع تئاتر با برخورداری از
یک صحنۀ انعطاف پذیر برای تبدیل به شکلهای مختلف از خصوصیتی مستقل برخورداراست. صحنه در اینگونه تئاترها می تواند با
جابجایی صندلی ها و قسمتهایی از کف به صورت ایوانی میدانی و هلالی ظاهر شود به اینگونه صحنه ها چند شکلی می گویند – .